Algemene voorwaarden Tandartswiki.nl

Op de site TandartsWiki.nl zijn de onderstaande bepalingen van toepassing. Als bezoeker van de site geef je aan dat je de algemene voorwaarden hebt gelezen, ze te begrijpen en ermee instemt. Mocht je het niet eens zijn met één of meerdere bepalingen, lees dan niet verder op TandartsWiki.nl.

TandartsWiki.nl behoudt zich het recht voor om de onderstaande bepalingen te wijzigen, uit te breiden of anderszins aan te passen. Aangezien de bepalingen over privacybeleid en cookiebeleid in de toekomst als gevolg van wetswijziging zouden kunnen veranderen, adviseren wij je om de algemene voorwaarden zo nu en dan opnieuw te lezen. Als één of meer van de genoemde bepalingen op enig moment ongeldig wordt vanwege strijdigheid met het dwingend recht, dan blijven alle overige bepalingen van kracht.

1. TandartsWiki.nl is geen vervanging voor artsen of tandartsen

 • De informatie en inhoud op TandartsWiki.nl wordt niet aangeboden door artsen, tandartsen of andere zorgverleners, maar veelal door enthousiaste klanten en ervaringsdeskundigen. De informatie op de site dient daarom nooit als vervanging voor een consult bij een arts of tandarts.
 • De informatie op TandartsWiki.nl is niet bedoeld als medisch of tandheelkundig advies en kan daar ook niet de basis voor vormen. De aangeboden informatie is uitsluitend bedoeld om algemene kennis, inzicht en begrip te geven. De informatie dient nadrukkelijk niet als advies of diagnose voor specifieke, persoonlijke klachten.
 • Ingeval van medische of tandheelkundige klachten dien je direct een tandarts of andere gekwalificeerde zorgverlener te consulteren. Het raadplegen van de informatie op TandartsWiki.nl mag in geen geval leiden tot het uitstellen van een consult bij een tandarts of andere zorgverlener.

2. Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van de site TandartsWiki.nl kunnen geen rechten worden ontleend van welke aard dan ook. De inhoud van TandartsWiki.nl is uitsluitend informatief bedoeld en het gebruik van de geboden informatie is te alle tijde de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Hoewel bij de ontwikkeling en de samenstelling van TandartsWiki.nl en de hierop aangeboden informatie zorgvuldigheid wordt betracht, garanderen wij niet dat de informatie en inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. TandartsWiki.nl:

 • biedt geen garantie dat het gebruik van de aangeboden informatie geschikt is voor de bezoeker of zal leiden tot het door de bezoeker gewenste doel;
 • aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die direct dan wel indirect voortvloeit uit handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op de hier aangeboden informatie en inhoud;
 • is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die direct of indirect voortvloeit uit handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie en inhoud van de sites van derden waarnaar wij hebben gelinkt;
 • aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden aangeboden producten;
 • is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van elektronica voor het bezoeken van de site.

3. Websites van derden

Op TandartsWiki.nl komen links naar sites van derden voor. Deze links, zoals bronvermeldingen en andere verwijzingen, dienen om de bezoeker van TandartsWiki.nl indien gewenst nadere informatie over een bepaald onderwerp te bieden. TandartsWiki.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud en informatie op websites van derden. Een link naar een site van derden betekent niet dat TandartsWiki.nl de aldaar aangeboden informatie onderschrijft of de aldaar aangeboden producten aanprijst. Hou er tot slot rekening mee dat sites van derden ieder hun eigen algemene voorwaarden hanteren, waaronder hun eigen privacy- en cookiebeleid.

4. Intellectueel eigendom

 • De naam TandartsWiki.nl, het ontwerp van de site en de daarbij behorende grafische elementen zijn intellectueel eigendom van TandartsWiki.nl.  De teksten op TandartsWiki.nl zijn intellectueel eigendom van TandartsWiki.nl dan wel van de op de site publicerende schrijvers.
 • Het kopiëren, vertalen, verspreiden of opslaan van de op TandartsWiki.nl aangeboden informatie is alleen toegestaan in geval van persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Mocht je op deze wijze gebruik willen maken van de aangeboden informatie, vraag hier dan toestemming voor via info@tandartswiki.nl. In alle andere gevallen is het gebruik van de informatie op TandartsWiki.nl niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om webpagina’s, elementen of delen van TandartsWiki.nl in de vorm van tekst, afbeeldingen, video’s of andere elementen in een eigen site op te nemen.
 • Het plaatsen van een link naar TandartsWiki.nl op je eigen website, waarbij TandartsWiki.nl of delen daarvan worden ingebed in jouw website, is niet toegestaan. Het plaatsen van een link naar TandartsWiki.nl, waarbij onze site zelfstandig en volledig in de browser wordt getoond is natuurlijk wel toegestaan.

5. Privacybeleid

TandartsWiki.nl respecteert de privacy van haar bezoekers. Jouw persoonlijke informatie wordt dan ook vertrouwelijk behandeld en naar behoren beveiligd. Persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen als ze noodzakelijk zijn om de diensten te leveren waar je om vraagt. Bij de verwerking van persoonlijke gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder geven wij aan welke gegevens wij precies verzamelen, waarom dat gebeurt en hoe je daar zelf controle op kunt uitoefenen.

5.1 Automatisch verzamelde gegevens

Bepaalde gegevens worden door onze server automatisch verzameld als je TandartsWiki.nl bezoekt. Op de serverlogs worden persoonlijke gegevens zoveel mogelijk verwijderd, maar deze bevatten wel de volgende gegevens: IP-adressen, user agent browser identificerende strings, timestamps en de URL’s van sites van derden waar je via links op TandartsWiki.nl terechtkomt. De gegevens op de serverlogs zijn beveiligd en worden maximaal 90 dagen bewaard. Het bewaren van de serverlogs is nodig om een goede balans te behouden tussen de privacy van de bezoekers enerzijds en het bewaken en optimaliseren van de veiligheid van TandartsWiki.nl anderzijds. Het doel van het bijhouden en bewaren van de serverlogs is het opsporen en verhelpen van technische problemen, teneinde de prestatie van de hosting te optimaliseren en de site te beveiligen tegen spam en aanvallen van kwaadwillende derden. Serverlogs worden slechts voor deze doelen gebruikt.

5.2 Contactformulier

Als je contact opneemt met TandartsWiki.nl middels een e-mail of contactformulier, worden de gegevens daarin bewaard zolang aks nodig is voor de beantwoording en afhandeling van jouw vraag. Daarna worden ze nog 3 jaar bewaard, zodat we er bij een toekomstig contact naar kunnen verwijzen.

5.3 Gegevens van minderjarigen

TandartsWiki.nl is bedoeld voor bezoekers vanaf 16 jaar. TandartsWiki.nl heeft dus niet de intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16, maar wij kunnen de leeftijden bezoekers niet controleren. Ben je nog geen 16, vraag dan aan één van je ouders (dan wel voogd of verzorger) of die akkoord gaat met jouw bezoek aan TandartsWiki.nl. Vraag deze volwassene of hij/zij deze algemene voorwaarden wil lezen, waaronder het privacy- en cookiebeleid.

5.4 Het recht op inzage, correctie en verwijdering

Wij streven naar zoveel mogelijk transparantie over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan. Daarom kun je te allen tijde bij ons opvragen of wij in het bezit zijn van jouw persoonsgegevens en zo ja, welke gegevens dat zijn. Je hebt te allen tijde recht op inzage, eventuele correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Ook de verwerking van jouw persoonsgegevens die in ons bezit zijn, kun je desgewenst stopzetten. Wil je weten welke persoonlijke gegevens in in ons bezit zijn, deze laten wijzigen of wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kun je dit doen door een e-mail sturen naar info@tandartswiki.nl. Tenslotte wijzen we je erop dat je, als je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw verzoek inzake het inzien, wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens, een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.5 Persoonlijke gegevens die worden gedeeld met derden

TandartsWiki.nl deelt gegevens met: – Het hostingbedrijf waar de site van TandartsWiki.nl is gehost. Het hostingbedrijf handelt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie; – Google Analytics, waarmee de statistieken van het bezoek aan de site wordt bijgehouden. Met deze partijen delen we uitsluitend gegevens die nodig zijn om de door jou gevraagde diensten te kunnen leveren. Met partijen die in de zin van de AVG als “verwerker van persoonsgegevens” worden aangeduid, hebben wij een verwerkers-overeenkomst. Dit betekent dat zij net als wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

5.6 Links naar sites van derden

Op TandartsWiki.nl vind je links naar sites van derden. Sites van derden staan los van TandartsWiki.nl en hanteren derhalve hun eigen algemene voorwaarden, waaronder hun eigen privacy- en cookiebeleid.